Podmínky programu „UDRŽITELNÝ E-SHOP“

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto podmínky programu „Udržitelný e-shop“ (dále jen „OP Udržitelný e-shop“) vydává společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 078 22 774, DIČ CZ07822774, jako provozovatel portálu Heureka.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, zařazenými se svým E-shopem do programu „Udržitelný e-shop“ (dále jen „Program udržitelný e-shop“).
  1.2. Na tyto OP Udržitelný e-shop se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek používání nákupní galerie Heureka.cz (dále jen „Podmínky“), není-li v těchto OP Udržitelný e-shop označen odlišný pojem a definován jeho výklad.
 2. Program udržitelný e-shop a podmínky účasti
  2.1. Za účelem podpory udržitelnosti v oblasti e-commerce nabízí Provozovatel Obchodníkům možnost zapojit se s E-shopy, které provozují, do Programu udržitelný e-shop, jehož smyslem je vyvolat zájem veřejnosti o téma udržitelnosti a zároveň podpořit a motivovat E-shopy, které se snaží o udržitelný a odpovědný provoz.
  2.2. Do Programu udržitelný e-shop se můžou zapojit všechny E-shopy Obchodníků, kteří jsou registrováni na Portálu a odesílají na Portál nabídky svého Zboží a služeb způsobem dle čl. 3 Podmínek a využívají režim PPC. Tuto podmínku je Obchodník povinen plnit po celou dobu trvání smlouvy.
  2.3. Pro možnost zapojení E-shopu do Programu udržitelný e-shop poskytne Obchodník Provozovateli informace z různých oblastí odpovědného přístupu týkající se E-shopu, a to prostřednictvím vyplnění dotazníku na http://www.udrzitelnyeshop.cz/ (dále jen „Dotazník k udržitelnosti“). Podmínkou zapojení E-shopu do Programu udržitelný e-shop je skutečnost, že Obchodník, který daný E-shop provozuje, vyplní Dotazník k udržitelnosti pravdivě a uvedené skutečnosti budou po celou dobu účasti E-shopu v Programu udržitelný e-shop udržovány platné ve stejném či vyšším (lepším) standardu.
  2.4. Za účelem prověření pravdivosti informací uvedených v Dotazníku k udržitelnosti a prověření plnění podmínek účasti v Programu udržitelný e-shop, může Provozovatel provádět u E-shopů zapojených do Programu udržitelný e-shop kontroly (dále jen „Kontrola“). Kontroly mohou být prováděny přímo Provozovatelem nebo jinou jím pověřenou odbornou osobou.
  2.5. Provozovatel bude Obchodníka o plánovaném provedení Kontroly informovat s předstihem. Obě strany si poskytnou vzájemnou součinnost pro nalezení vhodného termínu Kontroly, přičemž Provozovatel nebude po Obchodníkovi požadovat uskutečnění Kontroly dříve než o 15 dní ode dne, kdy byl Obchodník ze strany Provozovatele o plánovaném provedení Kontroly poprvé informován. Kontrola může zahrnovat žádost o opětovné vyplnění Dotazníku k udržitelnosti, které Obchodník musí vyhovět.
  2.6. Obchodník je povinen poskytnout Provozovateli nebo jím pověřené osobě veškerou možnou součinnost pro provedení Kontroly, a to zejména předložit kontrolujícímu veškeré podklady, které bude pro řádné provedení Kontroly vyžadovat, umožnit kontrolujícímu vstup do všech prostor, z kterých je zajišťován chod E-shopu (typicky se bude jednat o sklady, balírny, výdejny zboží apod.) a umožnit kontrolujícímu provést dotazování zaměstnanců Obchodníka, kdy Provozovatel se bude snažit o co nejmenší zatížení Obchodníka při provádění Kontroly.
  2.7. Na základě informací, které Obchodník Provozovateli poskytne prostřednictvím Dotazníku k udržitelnosti proběhne v rámci Programu udržitelný e-shop hodnocení naplňování ukazatelů udržitelnosti E-shopu ze strany Provozovatele; konečné hodnocení může být podmíněno provedením Kontroly a/nebo následně ověřeno Kontrolou ze strany Provozovatele.
  2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od Obchodníka, který vyplnil Dotazník k udržitelnosti, další informace a/nebo podklady, potřebné pro vyhodnocení naplňování ukazatelů udržitelnosti ze strany E-shopu. Pro doplnění informací a/nebo podkladů bude Obchodníkovi ze strany Provozovatele poskytnuta lhůta, která nebude kratší než 10 pracovních dní.
  2.9. Základní principy vyhodnocení Dotazníku k udržitelnosti jsou následující:
  a) Dotazník k udržitelnosti byl sestaven Asociací společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO 014 67 115, sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „Asociace“) a je vyplňován on-line formou tzv. multiple choice, ano/ne či volných rozvádějících odpovědí na položené dotazy z různých oblastí fungování E-shopů, jež se mohou týkat udržitelnosti;
  b) Každá z otázek dle kvality a povahy odpovědi na ni má Provozovatelem a Asociací přiřazenou váhu a bodové ohodnocení, která jsou E-shopu skryta pro zajištění vyšší věrohodnosti odpovědí;
  c) Maximální bodové hodnocení, které může E-shop v rámci hodnocení Dotazníku k udržitelnosti získat je 100 bodů;
  d) V případě dosažení minimální bodové hranice v rámci hodnocení, která bude pravidelně určována pro delší období Provozovatelem dle nejnovějších standardů v oblasti udržitelnosti, získá E-shop ze strany Provozovatele označení udržitelný (dále jen „Udržitelný e-shop“);
  e) Podle počtu získaných bodů bude E-shopu přiřazeno procentuální vyjádření plnění cílů udržitelnosti;
  f) E-shop může znovu vyplnit Dotazník k udržitelnosti a stát se tak opět předmětem vyhodnocení vždy nejdříve až po 3 měsících ode dne informování Obchodníka ze strany Provozovatele o výsledku hodnocení E-shopu.
  2.10. Podmínkou zapojení E-shopu do Programu udržitelný e-shop a odeslání Dotazníku k udržitelnosti je učinění výslovného prohlášení Obchodníka, který daný E-shop provozuje, že veškeré informace uvedené v Dotazníku k udržitelnosti jsou pravdivé a přesné a že se zavazuje je udržovat v platnosti ve stejném či vyšším (lepším) standardu po celou dobu účasti E-shopu v Programu udržitelný e-shop. V případě, že informace v Dotazníku k udržitelnosti přestanou být pro E-shop aktuální, musí Obchodník tyto skutečnosti Provozovateli bez zbytečného odkladu oznámit.
  2.11. Získání označení Udržitelný e-shop dle výše uvedených pravidel má platnost po dobu 1 roku ode dne informování Obchodníka ze strany Provozovatele o jeho udělení konkrétnímu E-shopu, který provozuje. Po této době nebo ještě před jejím uplynutím, může Provozovatel po Obchodníkovi požadovat opětovné vyplnění Dotazníku k udržitelnosti, na základě kterého Provozovatel provede nové hodnocení naplňování ukazatelů udržitelnosti. Pro opětovné vyplnění Dotazníku k udržitelnosti bude Obchodníkovi ze strany Provozovatele poskytnuta lhůta, která nebude kratší než 10 pracovních dní. Na opětovné hodnocení a proces získání označení Udržitelný e-shop se uplatní pravidla a postupy uvedené výše.
 3. Podmínky užívání loga „Udržitelný e-shop“
  3.1. Logo a udělení licence
  3.1.1. Provozovatel je vykonavatelem majetkových autorských práv k logu s nápisem „UDRŽITELNÝ E-SHOP“, které je využíváno v souvislosti s Programem udržitelný e-shop (dále jen „Logo“).
  3.1.2. Provozovatel poskytuje Obchodníkovi ve vztahu k E-shopu, který získal označení Udržitelný e-shop dle čl. 2.9. písm. d) těchto OP Udržitelný e-shop, oprávnění k užití Loga (dále také „Licence“), v rozsahu a za podmínek uvedených dále v těchto OP Udržitelný e-shop.
  3.2. Rozsah, účel a omezení užívání Loga
  3.2.1. Licence je Obchodníkovi poskytována pro umožnění E-shopům prezentovat veřejnosti, že dosáhly označení Udržitelný e-shop. Za tímto účelem může Obchodník, provozující E-shop označený ze strany Provozovatele jako Udržitelný e-shop, umísťovat na stránkách tohoto E-shopu či marketingových materiálech tohoto E-shopu Logo.
  3.2.2. Obchodník musí Logo užívat ve verzi, v jaké mu bude ze strany Provozovatele poskytnuta. Obchodník nemůže Logo jakkoli zpracovávat, upravovat či jinak měnit a v této podobě jej užívat.
  3.2.3. Licence je poskytována bezplatně.
  3.2.4. Obchodník nemůže oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě, a to ani zčásti. V případě převedení závodu nebo jeho části, která tvoří samostatnou složku, je převedení Licence na nového nabyvatele možné jen se souhlasem Provozovatele. Podobně bude postupováno i u případného přechodu práv a povinností na právního nástupce Obchodníka.
  3.2.5. V případě, že Obchodník provozuje více E-shopů, může se užívání Loga týkat pouze těch E-shopů, které získaly označení Udržitelný e-shop.
 4. Ukončení poskytování Licence a vyřazení z Programu udržitelný e-shop
  4.1. Provozovatel může poskytování Licence pro konkrétní E-shop kdykoliv ukončit a/nebo vyřadit E-shop z účasti v Programu udržitelný e-shop, a to zejména se bude jednat o případy, kdy:
  4.1.1. Obchodník provozující E-shop přestane splňovat podmínky zařazení do Programu udržitelný e-shop;
  4.1.2. E-shop přestane splňovat podmínky pro získání označení Udržitelný e-shop nebo vyjde najevo, že E-shop tyto podmínky nikdy nesplňoval;
  4.1.3. Obchodník poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. 5.2. těchto OP Udržitelný e-shop;
  4.1.4. Obchodník odmítne Provozovateli a/nebo jiné Provozovatelem pověřené osobě, poskytnout součinnost při vyhodnocení Dotazníku k udržitelnosti a/nebo pro provedení Kontroly;
  4.1.5. Obchodník v určené lhůtě neprovede opětovné vyplnění Dotazníku k udržitelnosti, ke kterému bude vyzván ze strany Provozovatele;
  4.1.6. Obchodník provozující daný E-shop jiným způsobem porušil ustanovení těchto OP Udržitelný e-shop, Podmínek nebo Zvláštních podmínek.
  4.2. V případě závažného porušení svých povinností ze strany Obchodníka u konkrétního E-shopu (zejména v případě poskytnutí nepravdivých či zkreslených informací v Dotazníku k udržitelnosti nebo neoznámení o neaktuálnosti informací původně v Dotazníku k udržitelnosti poskytnutých), bere Obchodník na vědomí, že Provozovatel může ukončit poskytování Licence a/nebo vyřadit z Programu udržitelný e-shop i další E-shopy provozované Obchodníkem nebo ukončit poskytování dalších služeb.
  4.3. Pokud Provozovatel ukončí poskytování Licence Obchodníkovi pro konkrétní E-shop, stanoví tomuto lhůtu, která nebude kratší než 5 pracovních dní, na ukončení užívání Loga.
  4.4. Obchodník bere na vědomí, že v případě neoprávněného užívání Loga (kterým je také situace, kdy v Dotazníku k udržitelnosti uvede nepravdivé či zkreslené informace nebo neoznámí Provozovateli neaktuálnost informací poskytnutých v Dotazníku k udržitelnosti), může Provozovatel po Obchodníkovi požadovat náhradu újmy, která mu tímto jednáním byla způsobena.
 5. Další práva a povinnosti smluvních stran
  5.1. Licenční ujednání
  5.1.1. V souvislosti s prezentací Programu udržitelný e-shop může Provozovatel sdělovat veřejnosti o E-shopu informaci, že získal hodnocení Udržitelný e-shop, a to například ve svých propagačních materiálech, na Portále, formou tiskové zprávy zaslané médiím apod.
  5.1.2. V okamžiku odeslání vyplněného Dotazníku k udržitelnosti poskytuje Obchodník Provozovateli bezúplatnou licenci k užití názvu E-shopu a jeho loga za účelem propagace Programu udržitelný e-shop a Udržitelných e-shopů. Provozovatel může poskytnout podlicenci k užívání názvu E-shopu a jeho loga partnerům Programu udržitelný e-shop, kterými jsou společnost Komerční banka, a.s., IČO 453 17 054, sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, a společnost Visa Europe Limited, IČO 051 39 966, sídlem 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT (dále společně jako „Partneři programu“).
  5.2. Důvěrné informace, povinnosti mlčenlivosti
  5.2.1. Provozovatel a Obchodník se zavazují dodržovat povinnost mlčenlivosti o veškerých informacích, týkajících se Provozovatele a/nebo Programu udržitelný e-shop nebo Obchodníka a/nebo jeho E-shopu, které se v souvislosti se zapojením E-shopu do Programu udržitelný e-shop dozví, a které nejsou veřejné, nebo z jejichž povahy nevyplývá, že mají/můžou být zveřejněny, a to zejména za účelem propagace Programu udržitelný e-shop, jednotlivých E-shopů, Provozovatele nebo Partnerů projektu.
  5.2.2. Zejména nemůžou smluvní strany tyto informace zpřístupňovat třetím osobám, využívat ve prospěch svůj nebo ve prospěch třetích osob jinak, než jim umožňuje smlouva
  nebo tyto OP Udržitelný e-shop, a musí přijmout veškerá dostupná opatření k dodržení těchto povinností. Tato povinnost trvá i po ukončení zapojení E-shopu v Programu udržitelný e-shop. Výjimkou z povinnosti mlčenlivosti je poskytování informací Provozovatelem Partnerům programu za účelem realizace a propagace Programu udržitelný e-shop.
  5.2.3. V případě porušení povinností dle tohoto článku vzniká straně, jíž se dané informace tykají, nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.
  5.2.4. Porušením povinnosti mlčenlivosti dále není:
  5.2.4.1. poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran, ani
  5.2.4.2. poskytnutí důvěrných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce), ani
  5.2.4.3. použití důvěrných informací v souladu se smlouvou v souvislosti s plněním závazků ze smlouvy, ani
  5.2.4.4. jiné použití chráněných informací s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
 6. Závěrečná ustanovení
  6.1. Práva a povinnosti těmito OP Udržitelný e-shop neupravené se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou těmito OP Udržitelný e-shop v rozporu a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  6.2. Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Udržitelný e-shop ze strany Provozovatele stanoví čl. 9.1. Podmínek.
  6.3. Tyto OP Udržitelný e-shop nabývají účinnosti dne 1. 4. 2023.